inloggenWhois Online
We hebben 24 gasten online

Informatie

Geachte leden,

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging E.A.T.R.G. vindt plaats op d.d. 29 november 2015 in Van de Valkhotel, Terworm 10, 6411 RV Heerlen, aanvang 14.30. U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Dr.John Hart

 

 

De natuurgeneeskunde is een methode voor het behandelen van kwalen en ziekten zolang de mensheid bestaat. De aarde bestaat al lang, veel langer dan de moderne wetenschappers hebben vastgesteld. Van oudsher vormen planten en kruiden de hoofdbestanddelen van natuurgeneeswijzen. Naast het toepassen van planten, kruiden en mineralen door de natuurgeneeskundige therapeut, houdt deze zeker rekening met de individuele en sociale aspecten. De mens is een natuurlijk en sociaal wezen, die tot de natuur behoort. Daarom zijn alle biologische processen van het menselijk organisme onderworpen   aan de natuurwetten. Deze wetten, op hun beurt, functioneren op het driedimensionale vlak. Het is kenmerkend, dat uitgerekend de natuurgeneeskunde werkzaam is op dit terrein.

 
Het holisme is een bepaalde vorm van omschrijving dat de mens uit een geest, een ziel en een lichaam bestaat. Dat ook andere levende wezens, zoals dieren en planten, hierover beschikken is voor de natuurgeneeskundige evident.

 

Mede daarom heeft de natuurgeneeskundige therapeut een groot respect en liefde voor de natuur, mensen, dieren en planten in zijn kleurrijke verscheidenheid. In de moderne natuurgeneeswijzen wordt de medemens als een driedimensionaal wezen in het centrum van de behandeling geplaatst.

 

Na deze korte inleiding over het wezen van de natuurgeneeskunde kunnen wij ons de vraag stellen, hoe staat het in deze moderne tijd met de natuurgeneeskunde? Hoe ziet de toekomst eruit voor deze natuurlijke behandelingswijzen en de beroepsbeoefenaars in Europa, nu en in de toekomst?

 
Grote en financieel sterke belangengroepen trachten zoveel mogelijk macht uit te oefenen op beslissingsprocessen van de besluitvormers en autoriteiten op het vlak van de gezondheidspolitiek. Belangrijke en verregaande besluiten, zoals het toelaten, registreren en het verhandelen van homeopathische, antroposofische en fyto-therapeutische middelen worden steeds meer bepaald en geregeld via de wettelijke kaders van de Europese Unie. Helaas moeten wij vaststellen, dat de Europese comités en eurotechnocraten, die hierover moeten beslissen kennelijk niet over voldoende kennis bezitten met betrekking tot belangrijke aspecten van de natuurgeneeskunde. Door Europese wet- en regelgeving zijn vele duizenden natuurgeneesmiddelen van de Nederlandse markt verdwenen. De procedure- en registratiekosten zijn te hoog, zodat vele producenten en importeurs deze middelen uit het assortiment hebben verwijderd. Wij moeten vaststellen dat het assortiment van homeopathische geneesmiddelen, voedingssupplementen en fytotherapeutica verschraald, en dit gaat ten koste van de Europese burgers.

In het ene land is dit al wat meer dan in het andere. Dit komt omdat de regeringen van de lidstaten de regels tamelijk willekeurig interpreteren en toepassen.

Het politieke beleid van de volksgezondheid wordt steeds meer bepaald door de Europese Commissie, de Europese comités en het Europees parlement. Het is geen goede zaak, dat de Euro-parlementariërs niet voldoende rekening houden met de belangen van de patiënten en de beroepsbeoefenaars van CAM.
 
Er moet een einde komen aan een Europees beleid dat ten koste gaat van de vrije therapiekeuze, de vrije toegang tot natuurlijke middelen en de natuurgeneeswijzen. De criteria die door de E.U.-instanties gebruikt worden zijn veel te eenzijdig en voornamelijk gebaseerd op de werking en op de veiligheid.
 
Reeds vele duizenden jaren bestaat op aarde de natuurgeneeskunst en er is in de loop der jaren een enorme kennis en ervaring opgebouwd op het vlak van de natuurgeneeswijzen, de werkingsmechanismen, de toepassingsmogelijkheden en de effecten van deze natuurlijke middelen.(vb genezende planten en kruiden) Reeds vele eeuwen voor dat de moderne medische wetenschappen zijn opgang maakte bestond reeds de empirische wetenschap van de natuurgeneeskunde.

Een schat aan kennis ene ervaring ten dienste van de zieke medemensen werd in al deze landen bij elkaar gebracht en meestal mondeling doorgegeven. Wat weten de wetenschappelijke comités van de Europese instellingen hier allemaal van ? Wat weten deze mensen over de fundamentele beginselen, die ten grondslag liggen van de natuurgeneeswijzen door de eeuwen heen ? Wat weten deze "deskundigen" over de fundamentele structuren en eigenschappen van planten, kruiden en mineralen. Zij kijken voornamelijk naar de biochemische en moleculaire aspecten. Hierachter ligt echter de wetenschap van de bio-energetische wetenschap, van de bio-energetische verschijnselen en structuren. Van het ware wezen en fundament van planten en kruiden hebben de researchers van de natuurgeneeskunde een eigen vakgebied ontwikkeld.

 

Dr. John Hart,

Voorzitter.De ver."EUROPESE ACTIE VOOR THERAPIEVRIJHEID, RECHT OP GEZONDHEID" is een koepelorganisatie en een NGO, waarbij zijn aangesloten beroepsverenigingen van artsen, therapeuten en individuele patiënten , die gevestigd zijn in de EU.

Onlangs hebben wij in Brussel gesproken met de Europese Commissie (EC) over de situatie van de Complementaire- en Alternatieve geneeskunde (CAM) in de EU. Verder hebben wij gesprekken gevoerd op het Min. van Volksgezondheid zowel in België als in Nederland over het zelfde thema.

Wij van de ver. EATRG hebben o.a. naar voren gebracht, dat ieder mens een fundamenteel Recht op Therapievrijheid, Recht op Informatie over CAM heeft, en dat de CAM-medici meer mogelijkheden dienen te krijgen om hun belangrijke taken te vervullen voor de patiënten.

Daarbij hebben wij gewezen op het feit, dat de productie van homeopathische en andere natuur geneesmiddelen gebaseerd is op een duurzame productie wijze, en als zodanig derhalve door de EU en nationale regeringen dient te worden erkend en ondersteund.

Ondertussen zijn door de radicale en bureaucratische Europese regel-en wetgeving reeds vele natuurlijke geneesmiddelen van de Europese binnenmarkt verdwenen. De producenten kunnen de hoge kosten van registratie en wetenschappelijk onderzoek, primair opgelegd door de EU,  moeilijk opbrengen.

De EU-burgers kunnen niet altijd de natuurmiddelen kopen, die zij nodig hebben voor hun gezondheid. De werkzaamheid van de natuurgeneesmiddelen is reeds duizende jaren bekend, en reeds voor honderden jaren terug goed beschreven en gedocumenteerd. Het kan niet zijn, dat de EU en de wetenschappelijke commissies die voor de EU werken natuurgeneesmiddelen op dezelfde lijn  stellen als chemisch farmaceutische producten! Reguliere geneeskunde is te omschrijven als een materieel reductionistisch systeem, terwijl de natuurgeneeskunde vooral gebaseerd is op empirische wetenschappen. De onderzoekingen en wetenschappelijke criteria dienen geheel verschillend te zijn ! Welnu de EU houdt hiermede geen rekening!

Het is niet aanvaardbaar dat de EU dierproeven eist voor het wetenschappelijk onderzoek van kruiden- en plantengeneesmiddelen (EMEA in Londen) Er bestaan goede alternatieve testmethoden, echter de EU moet zich hiervoor inzetten.

Omdat EU-burgers niet tevreden zijn met de wijze waarop de EU omgaat met de Complementaire- en alternatieve geneeswijzen (CAM), en dat steeds meer natuurproducten verdwijnen dient dit bizarre beleid uit Brussel gestopt te worden.