inloggenWhois Online
We hebben 27 gasten online

Brieven

Hier zijn actie brieven te vinden van de vereniging E.A.T.R.G.

 

NATUURLIJKE BEHANDELWIJZEN (December 2014)

 

Natuurlijke behandelwijzen zijn zo oud als de mensheid. De mens is deel van de natuur en het is dan ook niet vreemd, dat de moderne mens ondermeer gebruik maakt van genezende kruiden en planten om kwalen en ziekten te voorkomen en te behandelen. De zorgverleners van de natuurlijke geneeskunde passen veelal het principe van het holistisch gezondheidsmodel toe. De menselijke geest, ziel en lichaam vormen een harmonische eenheid.

Het is een synergetisch werkend systeem en als de balans tussen deze drie elementen is verstoord, waardoor de persoonlijke magnetische krachten niet meer optimaal kunnen functioneren, wordt een mogelijke grondslag gelegd voor het ontwikkelen van een ziekte.

Een zorgverlener van de natuurlijke geneeskunde zal primair er naar streven dat de genoemde balans wordt hersteld en individuele magneetkrachten van de patient worden geoptimaliseerd. Dit is een basis gegeven, dat in acute maar vooral bij chronische ziekten essentieel is.

Geen enkel mens is gelijk aan een ander, en zo is het ook met het ziektepatroon. Dat de reguliere geneeskunde op zoek is naar het ontwikkelen van een gepersonaliseerd behandelingsmodel is een grote stap vooruit. De gestandaardiseerde richtlijnen van de moderne farmaceutisch/technisch reguliere geneeskunde staan op gespannen voet met de opvatting, dat de mens als individu uniek te noemen is.

Onlangs hebben medische specialisten van de reguliere geneeskunde verklaard niet te weten of de door hen toegepaste medische behandelingen wel effectief zijn. Men kan dan ook bezwaarlijk spreken van een "evidence based medicine". Natuurlijke behandelingswijzen zijn goedkoop, de productie van natuurgeneesmiddelen geven geen schade aan het milieu en hebben indien korrekt gebruikt vrijwel geen schadelijke bijwerkingen.

Onlangs heeft columniste Enith Vlooswijk in een uitgave van de Volkskrant in de rubriek "De week in wetenschap" geschreven, dat "alternatieve genezers als homeopaten, kruidengenezers, acupuncturisten en andere kwakzalvers de patienten een oor aan naaien". Het is een vreemde opvatting die ik niet kan delen. momenteel werken in de lid-staten van de Europese Unie meer dan 60.000 natuurartsen, homeopathie en andere alternatieve behandelingswijzen zijn o.a. door de regeringen van Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en sinds mei 2014 ook in Belgie erkend c.q. toegelaten. In landen als China en India worden vele miljoenen zieke mensen op basis van de natuurgeneeskunde behandeld, daarbij is de natuurgeneeskunde door de W.H.O. erkend als Traditional Medicine. Het is kenmerkend voor Enith Vlooswijk dat zij meent, dat gebruikers van alternatieve geneeswijzen in sprookjes geloven. welnu iedereen weet, dat elk sprookje een kern van waarheid bevat.

Afsluitend kan men vaststellen dat de alternatieve geneeskunde behoort tot de categorie van de empirische wetenschappen. Het is te hopen, dat Mevr.E.Schippers, de minister van Volksgezondheid, de grote voordelen van de alternatieve geneeskunde bij voortschrijdend inzicht meer positief zal beoordelen en zal streven naar een integratiemodel met de reguliere zorgverleners in het belang van de patienten en de steeds meer stijgende kosten van volksgezondheid.

Dr.John Hart

Voorzitter

 

 

OPEN BRIEF AAN DE VASTE KAMERCOMMISSIE VAN VOLKSGEZONDHEID VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL (d.d.3 december 2014) :

Geachte Dames en Heren,

De vereniging E.A.T.R.G. is een internationale NGO op het terrein van de volksgezondheid in de lid-staten van de E.U.

Er zijn een aantal zaken, die internationaal opvallen in het beleid op het vlak van volksgezondheid in uw land.

De minister van Volksgezondheid Mevr.E.Schippers beweert regelmatig, dat natuurlijke geneeswijzen niet "evidence based medicine" is. Terwijl slechts ca 20% van de reguliere geneeskunde in Nederland "evidence based medicine"is.

Ten tweede de gezondheidsmiddelen die gebruikt worden binnen het kader van gezondheids programma´s van de complementaire- en alternatieve geneeskunde worden duurzaam gemaakt, daarbij wordt geen chemisch afval geproduceerd zoals bij de fabricage van chemisch farmaceutische geneesmiddelen, die gebruikt worden in de reguliere geneeskunde.

De natuurlijke geneeswijzen zijn goedkoop en kan de stijgende kosten van de volksgezondheid reduceren.                                                                                               

Bij het gebruik van natuurlijke gezondheidsmiddelen komen, mits korrekt gebruikt, schadelijke bijwerkingen vrijwel niet voor.

Het bekende meta-onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Limburg in Maastricht met name Prof.Dr.Paul Knipschild, Prof.Gerben ter Riet en Dr.Jos Kleijnen, dat gepubliceerd is in 1993, is internationaal bekend. Wetenschappelijk is in dit onderzoek aangetoond, dat vele medische behandelingen op basis van natuurlijke geneeswijzen effectief is te noemen. De natuurlijke behandelingswijze behoort tot de empirische wetenschappen. Terwijl het reguliere medische behandelingsmodel niet als exacte medische wetenschap kan worden gekenmerkt.

Het wordt tijd een integratie model van de reguliere en natuurlijke geneeswijzen in Nederland te ontwikkelen en in te voeren vooral in het belang van de patienten.

In Mei 2014 heeft de federale regiering van Belgie o.a. homeopathie erkend. ook in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Engeland en andere landen zijn homeopathie en andere vormen van natuurlijke geneeswijzen toegelaten c.q. erkend door de regeringen. Nederland loopt hier achter!!

Tenslotte heeft Mevr.E.Schippers in Nederland verboden, dat op homeopathische middelen vermeld wordt, voor welke kwaal of ziekte het artikel bestemd is. Het is tegen de individuele therapievrijheid en tegen het recht op informatie.

Wij vragen de leden van de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid zich in te zetten voor Therapievrijheid en voor democratische informatie voor de burgers in Uw land met betrekking tot homeopathische geneesmiddelen.

De gebruikers en de medici van de natuurlijke geneeskunde worden in uw land door de Minister van Volksgezondheid gediscrimineerd, en wij behouden ons het recht voor om klacht neer te leggen bij de Europese Instanties.

Wij vertrouwen, dat een democratische wending tot stand komt op het gebied van de Volksgezondheid in Nederland.

Hoogachtend,

Dr.John Hart

Voorzitter

 

 

De toekomst van de natuurgeneeswijzen

Sinds de mens bestaat op aarde heeft hij gezocht naar de middelen waarmee hij zijn ziekten en kwalen kan behandelen. De zieke mens zocht in de eerste tijdsperiode naar kruiden, planten en zelfs bloemen, die hem konden helpen. De eerste mensen geloofden, dat het veel consumeren van vis en bepaalde diersoorten hen baat kon geven. Eigenlijk is dat gedrag niet zo vreemd, omdat de eerste mensen sterk natuur gebonden waren, en veel meer wisten van de natuurwetten als de mens van deze tijd. De eerste natuur mensen hielden een zeer intensief contact met flora en fauna, en na geruime tijd konden ze de juiste planten en kruiden vinden bij elk soort kwaal.

Zo beheerste de indianen van Noord Amerika de natuurwetten uitstekend en omdat de jacht op wild van groot belang was voor het bestaan hadden zij de juiste middelen in de natuur gevonden om wonden veroorzaakt door de jacht uitstekend te behandelen.

De Westerse mens in Europa kan ondermeer een bewuste keuze maken tussen reguliere westerse geneeskunde of complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAM). Steeds meer mensen in Nederland, België, Duitsland en het Groot Hertogdom Luxemburg kiezen voor de behandelingwijze, die het beste bij hem of haar past. Veel mensen zijn van mening, dat de reguliere geneeskunde steeds vaker aan de grenzen van de mogelijkheden stuit. Daarom zoeken deze personen naar een medicus van de natuurgeneeswijzen of CAM.

In de natuurgeneeskundige behandeling wordt de mens in zijn totaliteit bekeken. De mens is veel meer dan alleen het fysieke lichaam. Hij bestaat uit geest, ziel en lichaam. De menselijke geest dient zich verder te ontwikkelen en de meest geschikte planeet hiervoor is de aarde. De mens wordt beproefd en kan daardoor zich verder ontwikkelen. Dit ontwikkelingsproces is individueel. Ieder mens zoekt zijn eigen weg, maar medemensen kunnen behulpzaam zijn. De innerlijke natuur van de mens is gericht op ontplooiing van vaardigheden en talenten. Juist om deze gave en talenten te herkennen en te ontwikkelen is een belangrijke opdracht voor ieder mens.

Het zoeken naar de waarheid, het zoeken naar de eigen identiteit is een belangrijk doel om het menselijke geluk te realiseren en zich te verwerkelijken. Als de mens de natuurwetten niet wilt aannemen of overtreedt is er sprake van stagnatie in het menselijke ontwikkelingsproces. Zijn eigen weg moet de mens zelf zoeken en zelf gaan. Niets is zinloos als men maar gericht blijft op de persoonlijke ontwikkeling en zijn levenspad consequent verder gaat.

De natuurgeneeskunde is gebaseerd op zeer oude kennis die terug gaat naar de ervaringen van de mens op deze planeet. Deze kennis werd meestal mondeling verder gegeven, eerst veel later ging men bepaalde vaststellingen op schrift zetten. Denk maar aan de Papyrus van Ebert enz. In China werd circa 4000 jaar voor Christus reeds over geneeskundige behandelingen geschreven.

De status van de natuurgeneeskunde in deze tijd wordt steeds belangrijker, ondanks het feit dat bepaalde groeperingen CAM geneeswijzen trachten te marginaliseren en zelfs te demoniseren.  De voorschrijvers van CAM waartoe de homeopathie en de alternatieve geneeskunde horen en de patiënten weten op basis van ervaring en knowhow wat de goede mogelijkheden zijn van de natuurgeneeskunde in de moderne tijd. CAM is gebaseerd op Empirische wetenschap terwijl de reguliere geneeskunde een zogenaamde evidence based medicine is. De reguliere geneeswijze wordt op laboratorium en klinisch wetenschappelijk niveau onderzocht, geobserveerd en geregistreerd. Ondanks dat chemisch-farmaceutische geneesmiddelen volgens streng gemeenschappelijke maatstaven worden getest maken bepaalde gemeenschappelijke onderzoekers en fundamentele fout tegen de natuurwetten. Doordat zij onschuldige dieren gebruiken voor test methoden. In de natuurgeneeskunde is dit onbestaanbaar, omdat de personen die zich bezighouden met de natuurgeneeswijzen een heilig ontzag hebben voor de natuur en alle schepselen, die daar van deel uitmaken.

Op basis van dieren leed is het uitgesloten om een goed genezend preparaat te vinden. Het is dan ook niet vreemd, dat door deskundige personen en instanties is vastgesteld, dat vele  chemisch farmaceutische producten een of meer schadelijke bijwerkingen kan veroorzaken bij patienten. Het is gebleken, dat ongeveer 15% van de farmaceutica een genezend effect op de mens heeft. Dit geeft te denken.

Voor iedereen zal het wel duidelijk zijn dat het de hoogste tijd is voor een goede samenwerking tussen de reguliere geneeskunde en de complementaire en alternatieve geneeswijzen. Dit is vooral in het belang van de patiënt en de ontwikkeling van een goede geneeskunde.

 

DWAALLICHTEN

Op 12 oktober 2004 verdedigde Cees Renckens zijn proefschrift “Dwaalwegen in de geneeskunde, over alternatieve geneeswijzen, mode ziekten en kwakzalverij” in de Universiteit van  Amsterdam.

Renckens komt ondermeer tot de conclusie, dat de effectiviteit van alternatieve behandelwijzen vrijwel te verwaarlozen zou zijn. Hij is van mening, dat het onzin is om “onzinnige therapieen zoals homeopathie wetenschappelijk te onderzoeken”. In deze opvatting krijgt hij ondersteuning van professor Piet Borst (Zie artikel “Dwaalwegen in de geneeskunde van 27 november j.l.)Het proefschrift van C.Renckens is primair gebaseerd op onderzoek van de alternatieve behandelmethoden in Nederland. Dat in vele andere landen gedegen wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar alternatieve (complementaire) behandelwijzen is hem kennelijk ontgaan! Zo heeft prof. Leoni Bonanmin van de Universidade Paulista in Sao Paulo wetenschappelijk vastgesteld, zowel op lab. niveau als in het veld, dat homeopathische geneesmiddelen effectief werkzaam zijn bij dieren en van placebo-effecten kan hier uiteraard geen sprake zijn. Professor Jean Cambar, decaan van de faculteit  Farmacie van de universiteit van Bordeaux toonde in het lab. aan dat cellen, die aangetast zijn door zware metalen onder invloed van homeopathische geneesmiddelen beschermd worden tegen de schadelijke invloeden van zware metalen. Het verschijnsel is  significant te noemen. Het gaat hier namelijk om zeer hoge verdunningen, boven het moleculair niveau, zodat er volgens de zienswijze van de reguliere geneeskunde geen werkzaamheid zou kunnen worden geregistreerd. Toch zijn de effecten duidelijk, en kunnen ze keer op keer worden herhaald. Wetenschappelijke onderzoekingen van fysicus prof. Louis Rey (Geneve) en van prof. Madeleine Bastideondersteunen de opvatting , dat homeopathische verdunningen, die niet langer moleculen van de werkzame stof bevatten een spectrum hebben dat toch geheel specifiek  is voor die werkzame stof. Professor Harald Wallach van de universiteit Freiburg heeft een overzicht gemaakt van alle bestaande klinische studies, dubbel blindstudies en cohortstudies en hij komt tot de conclusie dat homeopathie in vele gevallen werkt. Ook het mega-onderzoek van prof.Knipschild c.s. spreekt van een groot aantal valide studies over de homeopathie. Het is meer dan waarschijnlijk, dat mensen als C.Renckens en P.Borst niet voldoende op de hoogte zijn van het bestaand wetenschappelijk onderzoek en resultaten naar CAM- behandelwijzen op mondiaal niveau.

 

MISSLAG

Het is nogal bizar, dat Prof. Piet Borst in het openbaar partij heeft gekozen voor de Ver. tegen kwakzalverij, zoals gedaan in het artikel "Amsterdams hof maakt misslag".  Op basis van bijeengesprokkelde informatie heeft C.Renckens en zijn club bepaalde personen, meestal medici van de alternatieve geneeskunde , in bijeenkomsten van de vereniging veroordeeld tot "kwakzalver" . Terwijl de beschuldigden zich niet konden verdedigen. Het is bekend, dat C.Renckens reeds jaren een soort "heksenjacht" voert tegen medici van de alternatieve geneeswijzen. De medicus van de reguliere geneeskunde C.Renckens begrijpt kennelijk niet veel van de alternatieve geneeskunde. Deze conclusie kan men trekken op basis van de feiten. Wat C.Renckens en Piet Borst vergeten is dat de CAM- geneeskunde gebaseerd is op de empirische wetenschap. In Duitsland , Oostenrijk en vele andere landen spreekt men over "Erfahrungsheilkunde". Piet Borst is groot voorstander van evidence based onderzoek en geneeswijze, maar hij dient te weten dat dit nieuwe vakgebied onder wetenschappers zeer omstreden is. Klinische studies op grondslag van evidence based onderzoek gaan voorbij aan het feit , dat ieder mens zijn eigen biografie heeft .

Overigens wie kan genezen heeft gelijk, het gaat toch allereerst om de mens en niet dat een bepaalde methode als evidence based onderzoek heilig wordt verklaard. 

 

Dr. John Hart,

Hoensbroek