Wie zijn wij?

De vereniging E.A.T.R.G. is een Europese actieve non-profit organisatie (N.G.O), waarbij ondermeer een groot aantal verenigingen uit de verschillende lidstaten van de Europese Unie (EU) zijn aangesloten.

Deze verenigingen zijn actief in de EU op het gebied van de complementaire- en alternatieve geneeswijzen (CAM). De vereniging E.A.T.R.G. streeft naar de toelating en erkenning van bovenvermelde geneeswijzen. Ze zet zich met democratische middelen in voor het invoeren in de EU van VRIJE THERAPIEKEUZE !
Iedere burger dient de mogelijkheid te hebben om vrij en zelfstandig te kunnen kiezen voor die geneeswijze, die het beste bij hem of  haar past.   ( Mondigheids principe van de EU burger).

De therapeuten van CAM dienen het recht te hebben om vrij en onafhankelijk hun beroep uit te oefenen in een van de EU lidstaten.
De vereniging E.A.T.R.G. streeft naar een redelijke vergoeding door de zorgverzekeraars in de lidstaten van de EU voor de patiënten, die gebruik maken van complementaire en natuurlijke geneeswijzen.
De vereniging E.A.T.R.G. streeft naar harmonisatie van opleidingen en diploma's, en is voorstander voor de invoering van een Europese Code voor CAM- therapeuten.


De vereniging E.A.T.R.G. is van mening, dat het de hoogste tijd is dat verenigingen van genoemde geneeswijzen gaan samenwerken, opdat de positie en status van bovenvermelde geneesrichtingen  wordt verbeterd!

Eendracht maakt macht, en wie geneest heeft gelijk!
Wij verzoeken U  om samen te werken met de ver. E.A.T.R.G. en ons te steunen door lid te worden voor slechts 5 Euro per kalenderjaar! Hiervoor danken wij U bij voorbaat.

De ontwikkelingen op het gebied van de natuurgeneeswijzen in de Europese Unie staan niet stil. Er bestaat een groeiende belangstelling voor homeopathie, osteopathie, chiropraxie en de natuurgeneeskunde. Het ontbreekt nog  aan voldoende geld om wetenschappelijke onderzoekingen van CAM behandelingswijzen uit te voeren.
Toch hebben vele organisaties als bijvoorbeeld de Nederlandse zorgverzekeraars, de Duitse Krankenkassen en de Belgische mutualiteiten zeker baat erbij dat geïnvesteerd wordt in een breed wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en de efficiëntie van deze behandelingswijzen.

Ieder mens heeft het recht op die therapie, die het beste bij haar of hem past.                         De Europese instanties en de nationale regeringen dienen alles te doen om pluriformiteit in de geneeswijzen te bevorderen en een vrije therapiekeuze voor iedere burger mogelijk te maken. Enerzijds door het vergoeden van natuurlijke behandelingswijzen door therapeuten en artsen, en anderzijds door het initieren van wetenschappelijke onderzoekingen naar nieuwe vormen van natuurlijke behandelingswijzen. Ook heeft de Europese Unie de mogelijkheden om een kaderprogramma voor het onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe behandelingswijzen op te stellen in overleg met de betrokkenen, zoals de beroepsverenigingen van artsen, therapeuten en patiënten. Hierbij wil de vereniging E.A.T.R.G. een initiërende rol vervullen, en heeft dit thema onder de aandacht gebracht van de Europese Commissie.
Er dient een Europees beleid te komen voor de natuurlijke behandelingswijzen van ziekten! Het gaat niet aan,dat de Europese Unie zich afwijzend opstelt door te wijzen naar de nationale regeringen, die alleen verantwoordelijk zouden zijn voor de volksgezondheid in de Europese Unie. Deze impasse bij de Europese Unie moet doorbroken worden! Waarom is eigenlijk de Europese Unie in het leven geroepen? Toch niet alleen voor het realiseren van een vrije binnenmarkt, er dient ook rekening gehouden te worden met sociale en gezondheidsaspecten. Er dient een Europese infrastructuur te worden ontwikkeld voor CAM geneeswijzen. De vrije binnenmarkt is gebaseerd op vrije concurrentie in de lidstaten van de Europese Unie. Waarom zou hier geen plaats zijn voor natuurlijke behandelingswijzen?                                                  

Met vriendelijke groeten,
Dr. John Hart  (Voorzitter)